లోడ్ . . . లోడ్ చేయబడింది

వీడియోతో వార్తలు

చీఫ్‌ల పరేడ్ హర్రర్: సూపర్ బౌల్ షూటింగ్ తర్వాత ఇద్దరు వ్యక్తులు హత్యానేరం ఎదుర్కొన్నారు

- In a shocking turn of events, two men, Lyndell Mays and Dominic Miller, are now facing second-degree murder charges. This follows a violent incident at the Kansas City Chiefs’ Super Bowl parade last week.

Missouri prosecutors report that the two men were strangers who got into an argument and started shooting within mere seconds.

The conflict allegedly sparked when two groups became upset over what they perceived as disrespectful staring. Surveillance footage reveals that Mays was the first to pull the trigger, despite being in a crowd filled with innocent bystanders including children.

Mays defended his actions by claiming he only began shooting after someone threatened him. On the other hand, Miller initially denied any involvement but later confessed to firing four to five shots once confronted with video evidence.

మరిన్ని వీడియోలు